Jaarrekening 2013

Kascommissie De kascommissie (Kees Langeveld, Hans van Rijsinge en Netty van der Reijden) heeft op zondag 16 maart 2014 de stukken met betrekking tot het boekjaar 2013 van GRH gecontroleerd. Dit vond plaats in de aanwezigheid van de penningmeester (Mieke Kerkhoven). De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen.
Resultatenrekening 2013 Stichting Greyhounds Rescue Holland
Omschrijving Subcategorie Baten Lasten
Adopties Adoptiegelden €28.312,50
Aankoop paspoorten, microchips etc. €685,33
Bijdrage shelters €13.435,00
Medischnoodfonds/doghotel €11.558,60
Overige kosten €199,29
Transportkosten €6.235,00
Algemene kosten/bestuurskosten Bankrente €598,45
Bankkosten €291,63
Juridische kosten €998,26
Representatie €2.001,04
Verzendkosten GN €49,08
WA-verzekering €115,64
Website €228,60
Dierenkliniek Amicos Deelname dierenkliniek €1.963,00
Donaties dierenkliniek €2.169,30
Lening tbv aanschaf x-ray €25.403,00
Website €45,00
Donaties Donaties €14.843,50
Medisch noodfonds €10.212,11
Opbrengst collectebussen €634,12
Verzendkosten €111,75
Hulpgoederen Aankoop materiaal €1.828,50
Transportkosten €581,00
Kostenbus Verzekering €453,27
Public Relations Aankoopmateriaal €243,74
Evenementen €2.025,96
EU-acties €275,37
PR-kit inkoop €70,34
PR-kit verkoop €134,50
PR-ondersteuning €27,17
Verzendkosten €2,40
Opbrengst cartridges Cartridges en mobieltjes €296,00
Shop/kraam Omzet shop/kraam €5.486,70
Inkoop & porti shop/kraam €2.984,96
Totaal €62.687,18 €71.812,93
Exploitatie-verlies €9.125,75

Toelichting bij de jaarrekening:

  1. In de afgelopen jaren is er geld gereserveerd ter vervanging van Sjakie (transportbus). Door de strenge regelgeving is er besloten Sjakie voorlopig niet te vervangen. Daarom is de opgebouwde reserve hiervoor nu omgezet in diverse voorzieningen, waarmee we in Spanje meer kunnen betekenen.
  1. Hoewel de adoptie van een hond de stichting zo’n €305,00 tot €355,00 kostte, hebben we net als voorgaande jaren het adoptiegeld niet verhoogd maar op€225,00 gehouden.
  1. Door de wereldwijde economische crisis werden we opnieuw geconfronteerd met adoptiegeld dat laattijdig werd betaald. Ondanks een goede opvolging is tot op heden van één hond het adoptiegeld nog niet ontvangen.

Daarnaast is het in het afgelopen jaar tweemaal voorgekomen dat een afgestane hond de jaarlijkse inentingen niet had gehad. Hierdoor heeft het pleeggezin op kosten van GRH de inentingen moeten regelen. De kosten worden doorberekend aan het voormalig adoptiegezin. Ook hierbij is één gezin nog steeds in gebreke.

  1. Dit jaar hebben we de volgende aankopen gedaan:

–                     1 bench

–                     25 Europese paspoorten en microchips (geschonken aan de shelters)

–                     2 vangkooien

–                     aanhangwagen t.b.v. hulpgoederen

–                     opslagunit t.b.v. hulpgoederen

  1. In 2013 is er 1 transport van benches uitgevoerd met het busje van de shelter.
  1. Begin 2013 is er een x-ray aangeschaft voor Amicos. Deze is door middel van een lening van ons aan Amicos gefinancierd. Hiertoe is de opgebouwde reserve voor dit doel aangewend.

Zondag 19 maart 2014

Balans per 31-12-2013
activa passiva passiva
vlottende activa: voorzieningen:
lopende rekening € 2.616,12 projecten € 15.000,00
spaarrekening ING € 29.529,39 shelterproject € 8.050,00
spaarrekening ASN € 17.018,49 medisch noodfonds € 2.500,00
kas € 200,00 shelterhulp € 2.500,00
totaal liquide middelen € 49.364,00 algemene reserve € 15.000,00
Amicos € 1.550,00
evenementen/PR € 2.500,00
onvoorzien € 3.944,54
€ 51.044,54
debiteuren € 1.781,45
vooruitbetaalde kosten € 1.731,50 vooruitontvangen bedragen € 690,00
crediteuren € 1.142,41
€ 52.876,95 € 52.876,95
in 2014 willen wij meer aan de “Spaanse kraan” werken. Hiervoor zullen de voorzieningen projecten (ontwikkeling galgo-centrum Galgos del Sur,
Cordoba/opbouw shelter Galgos en Familia, Malaga) en shelterproject worden gebruikt.