De Kascommissie heeft de jaarrekeningen 2016 en 2017 en bijbehorende documenten steekproefgewijs gecontroleerd en de jaarrekeningen zijn besproken met de penningmeester. De Kascommissie heeft advies gegeven de verantwoording over 2016 en 2017 goed te keuren en heeft het bestuur decharge verleend. Dit o.a. door het afgeven van een getekende verklaring omtrent hun bevindingen aan de penningmeester.

Balans

           
Activa 2016 2017   Passiva 2016 2017
Vlottende activa       Voorzieningen    
Lopende rekening € 7.034 € 6.856   Projecten € 15.000 € 5.000
Spaarrekening ING € 21.795 € 29.908   Shelterproject € 0 € 0
Spaarrekening ASN € 17.898 € 0   Medisch noodfonds € 5.000 € 5.000
Sisow € 0 € 5.280   Shelterhulp € 10.000 € 10.000
Kas € 200 € 200   Algemene reserve € 20.000 € 25.000
Totaal liquide middelen € 46.927 € 42.243   Amicos € 0 € 0
        Evenementen PR € 2.000 € 2.000
        Onvoorzien € 2.302 € 1.818
             
             
Sjakie (Bus) € 9.500 € 8.000        
             
Debiteuren € 3.500 € 0   Crediteuren € 5.625 € 825
Vooruitbetaalde kosten € 0 € 0   Vooruitontvangen bedragen € 0 € 600
             
Totaal € 59.927 € 50.243   Totaal € 59.927 € 50.243

 

Vergelijking V&W

             
               
Resultatenrekening GRH
      2016     2017
               
Omschrijving Subcategorie   Baten Lasten   Baten Lasten
               
Adopties Adoptiegelden   42.839,00     31.810,00  
  Nog te ontvangen adoptiegeld   3.500,00     0,00  
  Vooruitontvangen adoptiegeld     0,00     600,00
  Bijdrage shelters     27.040,00     17.605,00
  Nog te betalen shelter fee     5.625,00     825,00
  Medisch fonds/doghotel     8.591,76     2.648,61
  Extra shelter ondersteuning     1.950,00     13.046,15
  Bijdrage shelterprojecten     0,00     0,00
  Pleegkosten     337,95     2.048,29
  Transportkosten (vllegtuig)     6.846,00     5.608,00
  Reis en parkeerkosten (Bus)     4.655,43     626,00
  Overige kosten (NDG, sterilisatie, pasp)     2.140,00     1.643,46
               
Algemene kosten / bestuurskosten Bankrente   423,96     112,53  
  Bank- en overige bestuurskosten     726,00     1.705,08
               
Donaties Donaties   9.986,50     10.902,11  
  Medisch noodfonds   2.320,00     420,00  
  Opbrengst collectebussen   339,02     0,00  
               
Hulpgoederen Aankoop materiaal     389,85     453,98
               
Kosten bus Afschrijvingskosten Sjakie (zie ander spreadsheet)     1.500,00   350,00 1.500,00
  Overige kosten (Belasting, Brandst, Onderh, Verz)     5.437,00     1.738,68
               
Public relations Evenementen     336,70   375,00 5.502,85
               
Shop/kraam Aankoop materiaal     4.559,41     2.122,00
  Kraam   184,45     1.762,00  
  Shop   2.247,01     4.665,10  
  Verzendkosten     146,00     316,32
               
TOTAAL Totaal   61.839,94 70.281,10   50.396,74 57.989,42
Exploitatie resultaat Exploitatie resultaat   -8.441,16     -7.592,68

Toelichting op de jaarcijfers:

  • 2016 en begin 2017 was bestuurlijk geen makkelijke periode. Er waren meer dan gemiddeld aantal vacatures en bestuurswisselingen. In de 2e helft van 2017 is dat gestabiliseerd en sinds het begin van het 4e kwartaal van 2017 functioneert het bestuur in de huidige samenstelling. Wel zijn er nog verschillende vacatures en wisselingen in de samenstellingen geweest bij de onderliggende teams (Adoptie Team, Evenementen, PR)
  • Over 2016 zijn een record aantal honden geadopteerd (> 200), in 2017 waren dat er ca. 100 (het gemiddelde van de jaren daarvoor). In eerste maanden 2018 zien we weer een kleine verhoging. Dit heeft impact op adoptiegelden en op shelter fee. ION de loop van 2017 is het adoptiegeld omhoog gegaan met 50. De helft hiervan wordt aan de shelters uitgekeerd.
  • In 2016 zijn de shelters nauwelijks extra financiëel ondersteund. Daar heeft het bestuur in 2017 verandering in gebracht en we hebben aanzienlijke extra donaties gedaan.
  • Door opgelopen achterstanden in de administratie is er verhoudingsgewijs een hoger bedrag opgenomen onder zowel “Nog te betalen shelter fee” en “Nog te ontvangen adoptiegeld” voor 2016. Omdat de administratie over 2017 bij was en er eigenlijk geen achterstanden waren is dit bedrag voor 2017 aanzienlijk lager.
  • We zijn in 2017 helaas niet met de bus naar Spanje gereden om materialen te brengen en honden mee terug te nemen. In 2018 gaat dat wel weer gebeuren. De eerste rit staat voor april gepland. Dit betekent ook dat de kosten voor transport per vliegtuig verhoudingsgewijs (gezien het aantal adoptiehonden) in verhouding hoger ligt. De kosten voor de bus zijn in 2017 aanzienlijk lager omdat er in 2016 een behoorlijk bedrag betaald is aan onderhoud. Ook is na contact met belastingdienst de belasting aanzienlijk verlaagd.
  • Over 2016 hebben we meer medische kosten gehad. In 2017 is dat weer tot gemiddelde bedragen gedaald (zoals de jaren daarvoor).
  • In 2016 hebben er relatief weinig PR activiteiten plaatsgevonden. Het gevolg is dat de donaties achteruit lopen. Het nieuwe bestuur heeft zich voorgenomen om daar in 2017 extra aandacht aan te besteden. Om die reden is er een behoorlijk bedrag uitgegeven voor het maken van een promotiefilm. Deze film is op TV geweest, staat op de site en wordt voor andere promotiedoeleinden gebruikt.
  • De cijfers van de shop laten een wisselend beeld zien. Dit komt naar alle waarschijnlijkheid doordat de bedragen die ontvangen worden voor online aankopen binnenkomen bij Sisow (betaaldienst). Daar was het bestuur tot voor kort niet van op de hoogte. Gelukkig stond er een mooi bedrag (€5.800,-) dat in februari 2018 naar onze betaalrekening is overgemaakt. Vanaf nu hebben we inzicht in alle bedragen die bij Sisow binnenkomen, waaronder donaties, en worden ze periodiek automatisch op onze betaalrekening geboekt.
  • In 2017 is er een eenmalige kostenpost geboekt van €1.000 aan juridische kosten.