Missie

De Galgo Espanol geniet een dierwaardig bestaan in Spanje.

Motivatie

De Spaanse Greyhound staat bekend onder de naam Galgo Espanol, of ook wel kortweg ‘Galgo’ genoemd. Deze prachtige windhonden zijn hardlopers bij uitstek en worden daarom in Spanje ingezet bij de jacht op klein wild en op commerciële renbanen. Nadat men geen gebruik meer wil maken van hun diensten worden ze op gruwelijke wijze vermoord of aan hun lot overgelaten waardoor ze gedoemd zijn, als ze het al overleven, tot het leiden van een zwerversbestaan.

Doelstelling

De stichting Greyhounds Rescue Holland is een organisatie die zich inzet tegen verwaarlozing en mishandeling van de Galgo Espanol in Spanje.

Kernprincipes

Alle activiteiten van de stichting vinden zonder winstoogmerk plaats. Alle vrijwilligers werken volledig voor eigen rekening; op geen enkele wijze vindt beloning plaats van wie dan ook.

Werkterrein

Spanje
Onze Stichting maakt zich sterk om verwaarloosde en mishandelde Galgo’s in Spanje te helpen. Wij zijn in Spanje actief middels hulp aan de shelters (opvangcentra), voorlichting, medische verzorging en beïnvloeding van overheden. De vooruitgang in dit proces gaat moeizaam. Spanje is een traditioneel land en de weg die wij en vele andere dierenliefhebbers moeten afleggen om dit leed de kop in te drukken, is vaak een worsteling en gaat naar onze mening veel te langzaam. Maar dankzij toegewijde mensen en gedreven vrijwilligers (op nationaal en internationaal niveau) is er toch progressie merkbaar. Wij werken samen met verschillende opvangcentra rond Madrid en in Andalusië. Deze centra worden gerund door gemotiveerde en gedreven vrijwilligers, mensen met passie maar ook met een gevoel voor realiteit. Met name de opvangcentra in het Andalusië zoeken regelmatig de publiciteit om de galgo problematiek door te laten dringen tot de verantwoordelijke overheid en samenleving.

Nederland/België
Voor de Spaanse opvangcentra bemiddelen wij hun Galgo’s door deze via onze website en ons netwerk aan te bieden aan geïnteresseerde adoptanten in Nederland en België. Hiermee helpen wij niet alleen de hond maar ook de overvolle Spaanse opvangcentra door deze enigszins te ontlasten en door voor iedere door de stichting overgenomen hond een financiële vergoeding aan de opvangcentra te verstrekken. Tevens betekent iedere in Nederland en België geadopteerde galgo een extra ambassadeur; iedere hond is de ‘carrier’ van de boodschap die wij uitdragen. Incidenteel vindt bemiddeling en plaatsing plaats buiten Nederland en België.

Europa
In samenwerking met gelijkgestemde organisaties in Europa vragen wij, o.a. via het Europees Parlement, aandacht voor het vreselijke lot dat de galgo in Spanje treft. De aandacht dient zich steevast te vertalen in een actie richting de Spaanse overheid die, alhoewel in woord mede-ondertekenaar van de vigerende Europese wetgeving op de bescherming van het dier, qua daden vrijwel geen enkele handhaving toepast als het de Galgo Espanol betreft.

Werkzaamheden

Wij voorzien de Spaanse opvangcentra van hulpgoederen, medicijnen, paspoorten, microchips enz. Dit gebeurt ondermeer door middel van grootschalige transporten.

  • Wij steunen de Spaanse opvangcentra financieel. Enerzijds door een vast bedrag per hond te vergoeden en anderzijds door regelmatig donaties te doen voor bijzondere activiteiten en voor de medische verzorging van ‘bijzondere noodgevallen.
  • Wij bemiddelen bij de adoptie van Spaanse honden bij Nederlandse en Belgische gezinnen, waarbij wij veel aandacht aan schenken aan de matching van de juiste hond bij het juiste gezin. Wij vinden het belangrijk dat het “klikt”. De relatie mens-dier staat bij ons centraal. Onze gedragsdeskundige(n), dierenarts, adoptieteam en nazorgteam geven daarom graag advies, voor en na adoptie. Hoog in ons vaandel staat de nazorg; de hondjes worden levenslang gevolgd waarbij de eerste 6 maanden na adoptie er een intensieve follow-up (nazorg) plaatsvindt.
  • Wij organiseren evenementen door het hele land waarbij hondenbezitters elkaar in gemoedelijke sfeer ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.
  • Wij staan regelmatig met onze stand op beurzen en festiviteiten om aandacht te vragen voor onze zaak.
  • Wij zoeken regelmatig contact met de media om de galgoproblematiek onder de aandacht te brengen.
  • Wij doen aan fondsenwerving op verschillende wijzen.
  • Wij exploiteren een shop (via internet).
  • Wij exploiteren samen met onze Spaanse partner Ddevida een dierenkliniek in Utrera (Sevilla) met als doel ‘responsible dog ownership’ te promoten en alle zwerf- en asieldieren tegen absoluut minimale kosten te helpen. Ook staat de kliniek open voor reguliere klanten tegen reguliere prijzen om met de marge de behandeling van zwerf- en asieldieren te bekostigen.

Fondsenwerving

Wij doen aan fondsenwerving middels publiciteit (flyers, brochures, evenementen en internet: www.greyhoundsrescue.nl) . De meeste fondsen bestaan uit eenmalige particuliere donaties, jaarlijkse donateurbijdragen, opbrengsten uit de shop en speciale acties zoals een veiling. Daarnaast bestaan er bescheiden inkomsten uit de opbrengst van gebruikte cartridges en mobieltjes. De bemiddelingskosten van adopties worden slechts ten dele gedekt door de adoptiebijdrage van de adoptant. Dit is bewust beleid om de (financiële) drempel bij adoptie zo laag mogelijk te houden.

Strategie, bijzonderheden 2012-2015

In Nederland en België zijn onze adoptie-activiteiten succesvol. De stichting zal met betrekking tot deze activiteit de werkzaamheden ongewijzigd voortzetten. Anders dan vorige jaren zullen wij de komende jaren ook meer activiteiten in zelf Spanje proberen te ontplooien. Onze Europese actie (2011) en de opening van een dierenkliniek in Utrera (2012) zijn daar voorbeelden van. Het probleem vindt immers zijn oorsprong in Spanje; daar zal het ook moeten worden ‘opgelost’. Dit zal echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze activiteiten in Nederland en België, die blijven onverkort van minimaal eenzelfde niveau. Maar door verdere intensivering van de samenwerking met Spaanse en waar zinvol Europese organisaties zullen wij ons werk- annex strijdgebied meer in Spanje kiezen. Door het bundelen van internationale krachten zal meer bereikt kunnen worden dan als ‘eenling’ door te vechten. Een actief optreden in het buitenland, het bereiken van een zo groot mogelijke (doel-)groep, het beïnvloeden van de publieke en politieke opinie, het blijven hameren op de mores in Spanje teneinde die o zo noodzakelijke mentaliteitsverandering teweeg te brengen: allemaal zaken die vereisen dat GRH op een sensitieve edoch doortastende en doeltreffende wijze weet te opereren.

Daartoe zullen wij ons continu aanpassen zodat wij optimaal gebruik kunnen maken van wat de nieuwste mogelijkheden ons kunnen bieden. Dit geldt zowel t.a.v. techniek en communicatie, denk aan internet en social media, samenwerkingsverbanden, denk aan partnerships, jurisprudentie, denk aan Europese wetgeving maar ook aan onze eigen statuten, en last but not least de bemensing van ons vrijwilligerskorps. Op alle genoemde terreinen zijn de eerste aanpassingen reeds gedaan.

Vermogensbeheer

Gezien de aard en omvang van de stichting is het vermogen bescheiden. Daartoe wordt met een simpele boekhouding van inkomsten en uitgaven plus een jaarlijks op te stellen, door een onafhankelijke kascommissie te controleren en door het voltallige bestuur goed te keuren jaarrekening volstaan.

De taakverdeling binnen het bestuur is in algemene termen beschreven in onze statuten. Voor de volledigheid: zowel de Penningmeester als de Voorzitter hebben direct toegang tot het liquide vermogen. Een meerderheid van het bestuur is noodzakelijk om een financiële transactie te doen. Iedere maand wordt door de Penningmeester ter verantwoording en controle schriftelijk een volledige opgave gedaan van de verrichte transacties en de vermogenspositie ultimo de zojuist afgesloten maand.

Algemeen beheer

De financiële, donateur- en adoptie-administratie zijn volledig geautomatiseerd opgezet waardoor alle verrichtingen met mogelijke financiële consequenties direct zichtbaar zijn. Vrijwel dagelijks worden alle transacties gecontroleerd. Alle vrijwilligers werken volgens schriftelijk vastgelegde procedures en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend waarmee wordt beoogd ongeoorloofd gebruik van informatie te voorkomen en de vertrouwelijkheid van de beschikbare informatie te waarborgen.

Opheffing stichting

De stichting zal worden opgeheven zodra onze missie is volbracht. In die zin is de alternatieve missie: het opheffen van onze stichting. Voor zover in de statuten dit niet omschreven is, geldt dat een dan eventueel aanwezig batig saldo onder de met de stichting samenwerkende shelters in Spanje evenredig naar aantal van de in de laatste 4 jaar bemiddelde honden wordt verdeeld.