GRH is blij te kunnen zeggen dat we een geweldige winterwandeling hebben georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 9 December van 12-16.
In het restaurant bent u welkom met uw viervoeter(s) en kunt u gebruik maken van een heerlijke lunch en of iets anders naar uw wensen.
De shop zal in het restaurant aanwezig zijn zodat u uw aankopen heerlijk warm en cosy binnen kunt doen.
Vanaf 13:30 zullen we gaan wandelen. Het is aan u of u de honden los kunt laten of niet. Alles is goed en aan u als baasje ter beoordeling. We gaan er een topdag van maken. Bent u nieuwsgierig naar het ras en wilt u informatie, dat kan die dag ook zeker! Trekt u gerust iemand van ons team aan hun jasje voor informatie. Wij gaan ook ons best doen om te zorgen dat de pleeghonden aanwezig zijn zodat u die kunt ontmoeten. Wellicht volgt er een match made in heaven. Wilt u graag gebruik maken van een lunch dan zien we uw aanmelding daarvoor graag binnenkomen op: info@greyhoundsrescue.nl
In ieder geval hopen we te zien op 9 december tussen 12-16 uur, locatie:
Dorpsstraat 25
3749AC Lage Vuursche
035 666 8426
Tot ziens!!
Team GRH

Adoptievoorwaarden

1. Deze adoptieovereenkomst is gebaseerd op bruikleen. Greyhounds Rescue Holland, hierna te noemen “de stichting”, blijft te allen tijde eigenaar en adoptant heeft als bruiklener het recht het dier, in beginsel levenslang, onder zijn hoede te nemen en de verplichting de Greyhound/Galgo, hierna te noemen „hond‟, een goed en liefdevol thuis geven.

2. Wanneer adoptant niet meer in staat is de hond een goed en liefdevol thuis te geven, wordt nazorg en/of bestuur hierover geïnformeerd. Afhankelijk van de reden, zullen vervolgstappen afgesproken worden (huisbezoek, gedragsdeskundige inschakelen etc). De adoptant is verplicht mee te werken aan de vervolgstappen. Als deze niet succesvol blijken te zijn, kan overgegaan worden tot zoeken naar een nieuw adoptie/pleeg gezin. Tot dat die gevonden is blijft de hond bij het adoptiegezin. GRH zal zich inspannen om dit zo snel mogelijk te regelen, maar adoptant moet rekening houden met het feit dat dit enkele weken kan duren. Indien dit onwenselijk is zal naar alternatieve oplossing gezocht worden. Eventuele kosten zijn voor rekening van adoptant.

3. Bij herplaatsing doet de adoptant afstand van de hond en zal dit door een zogenaamde “Afstandsverklaring” worden vastgelegd.

4. Bij herplaatsing zal de adoptant de hond overdragen op een door de stichting te bepalen locatie.

5. De Adoptant zal de hond nooit laten racen voor commerciële doeleinden.

6. De Adoptant zal de hond nooit verkopen of gebruiken voor de fok of jacht.

7. De Adoptant zal de hond nooit afstaan aan derden zonder toestemming van de stichting.

8. Adoptiegelden worden niet gerestitueerd.

9. Bij wanprestatie m.b.t. de verzorging is de stichting te allen tijde bevoegd de hond, zonder rechterlijke tussenkomst, terug te halen en de adoptieovereenkomst te ontbinden.

10. De stichting is na overdracht van de hond aan de adoptant niet verantwoordelijk voor de wettelijk verplicht te betalen hondenbelasting.

11. De stichting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade toegebracht door de hond, direct of indirect. Hieronder valt elke vorm van materiële, financiële, psychische of fysieke schade door het dier aan adoptant, diens gezinsleden, derden of hun eigendommen, of schade aan het dier zelf, daaronder begrepen zaken van derden die adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft. Adoptant is hiervoor geheel verantwoordelijk.

12. Bij het overlijden van de hond zal de adoptant de stichting hierover direct schriftelijk dan wel via elektronische mail informeren. Dit schrijven dient de oorzaak en datum van het overlijden te bevatten en dit schrijven moet zo mogelijk vergezeld gaan van een kopie van de overlijdensverklaring die door de behandelend dierenarts is opgemaakt.

13. De Adoptant zal de hond alle medische verzorging geven die de hond nodig heeft, inclusief vaccinaties, ontworming, enz.

14. De Adoptant dient in het bezit te zijn van een voor de betreffende hond geldig hondenpaspoort.

15. De stichting is niet aansprakelijk voor medische kosten die gemaakt worden na overdracht van de hond aan de adoptant .

16. De Adoptant is via APV’s (Algemene Plaatselijke Verordeningen) op de hoogte van geregelde aanlijngeboden voor honden.

17. De Adoptant is altijd bereid een afgevaardigde van de stichting de toestemming te geven om de hond ten huize van de adoptant een bezoek te brengen waarbij gecontroleerd wordt of de hond volledig gezond is en de nodige voorzieningen krijgt. Wanneer de stichting daarbij constateert dat hier niet aan wordt voldaan, is de stichting gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, de hond onmiddellijk mee te nemen voor herplaatsing.

18. De Adoptant zal de hond altijd binnen in huis laten overnachten.

19. De hond zal altijd een identificatiepenning dragen.

20. Wanneer de hond wegloopt, verwittigt de adoptant onverwijld de betrokken instanties waaronder de stichting. Zie hiervoor onze website. De Adoptant zal alle mogelijke stappen ondernemen om de hond terug te vinden.

21. Indien de hond bij de overdracht aan de adoptant niet is gesteriliseerd, is de adoptant verplicht, zodra dit medisch verantwoord is, de hond te laten steriliseren. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant. Na voorlegging van het bewijs van sterilisatie, door de adoptant, zal de stichting voor een bedrag van 75 euro bijdragen in de gemaakte kosten.

22. De Adoptant is verplicht in geval van verhuizing de adreswijziging aan de stichting schriftelijk door te geven.

23. De Adoptant is bekend met de eventuele aanwezigheid van traumatische ervaringen bij de hond en zal bij de stichting melding maken van mogelijk afwijkend gedrag. De Adoptant zal vervolgens met de stichting een eventuele behandelwijze afstemmen. De kosten van deze behandeling zijn evenwel voor rekening van de adoptant.

24. De informatie over de hond is door de stichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij is de stichting grotendeels afhankelijk van de informatie die haar wordt verstrekt door de shelter waaruit de hond afkomstig is. Aan deze informatie kan op geen enkele manier rechten worden ontleend en de stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie

25. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

26. Privacy: Wij, Greyhounds rescue Holland, hebben persoonsgegevens nodig om het verzoek tot adoptie van een rescue hond te begeleiden. Hierbij gaat het met name om “naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook wordt het verslag van het huisbezoek bewaard. De gegevens worden veilig opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de vrijwilligers die voor het uitvoeren van een taak hierover dienen te beschikken en van het bestuur. Wij behandelen de gegevens in lijn met Algemene Verordening Gegevensbescherming.