Loslopen? Of niet…

Op 6 maart j.l. ontvingen wij van Jelica Otter onderstaand mailtje. Daarin vermeldt zij het antwoord van het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op bovenstaande vraag. Dit standpunt van het ministerie van LNV werd nog eens bevestigd in een korter doch vergelijkbaar antwoord dat één van onze collega-stichtingen kreeg op dezelfde vraag. Hier volgt het mailtje van Jelica:

Beste mensen,
Voordat wij ons hondje Carmelo adopteerden heb ik wat research gedaan v.w.b. het loslopen van windhonden en de wetgeving hierover in Nederland. Ik wilde tenslotte niet voor verrassingen komen te staan. Aangezien ik vergunningverlener ben van beroep bij de overheid, heb ik interesse in de wetgeving en wil ik altijd precies weten waar een dergelijk verbod staat, in welke wet en welk artikel. Uit mijn onderzoekje is gebleken dat een windhond, net als iedere andere hond, gewoon los mag lopen op de daarvoor door de gemeente aangewezen hondenlosloopplaatsen, er wordt dus geen onderscheid gemaakt in soort hond. Op de site van Greyhoundsrescue en op een heleboel andere sites en forums staat vermeld dat windhonden in Nederland niet los mogen lopen. (er wordt in sommige gevallen zelfs beweerd dat de politie of boswachters je hond mag afschieten als ie los loopt!!)

Tijdens de hondentraining bij een Martin Gaus hondenschool, kwam ik in discussie met de trainer over dit onderwerp. Hij heeft hierop een mail gestuurd naar het Ministerie en het onderstaande antwoord gekregen:

Antwoord van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
Hartelijk bedankt voor uw e-mail die wij via Postbus51 hebben ontvangen.
In uw mail vraagt u of het nog steeds zo is dat windhonden niet overal los mogen lopen.

Er is geen specifieke regelgeving (meer) met betrekking tot windhonden.
Iedere hondeneigenaar dient zich echter wel te houden aan de Flora- en faunawet.
Naast de Flora- en faunawet kunnen ook nog Algemeen Plaatselijke Verordeningen van de gemeente van toepassing zijn op honden.

In de Flora- en Faunawet staat dat iedereen verplicht is te verhinderen dat een dier (dus ook alle honden) dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt (artikel 16, lid 3). Met veld wordt volgens de Flora- en Faunawet bedoeld: stranden, schorren, gorzen, kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren alsmede wegen en paden, voor zover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein. Hieronder vallen bijvoorbeeld, bossen, wegen en paden waar bejaagbare soorten als konijn en fazant aanwezig zijn. Dit is van toepassing voor iedere hondenbezitter, die zijn hond niet gebruikt in het kader van jacht of beheer en schadebestrijding.

Men moet dus goed uitkijken als men zich in een veld begeeft. Als het al is toegestaan om er met de hond te komen moet de bezitter of toezichthouder altijd voorkomen dat de hond in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u naast het gebruik van de e-mailfaciliteit, op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur ook gratis bellen met Het LNV-Loket: 0800-22 333 22.

Met vriendelijke groet,

Corina Kleijn
Het LNV-Loket
0800-22 333 22
www.minlnv.nl/loket

Het antwoord is dus : er bestaat geen aparte wetgeving (meer) voor windhonden.

Dus … ja, u mag uw galgo los laten lopen, maar u zult net zoals u dat met iedere andere hond dient te doen, rekening moeten houden met de flora- en faunawet en eventuele algemene plaatselijke verordeningen (APV’s).