Gelukkig worden steeds meer mensen zich er van bewust dat er behalve de twijfelachtige omstandigheden voor sommige honden in ons eigen land, het buiten onze grenzen vele malen erger kan zijn.

Fortunately, more and more people are becoming aware that besides the dubious circumstances for some dogs in our own country, it can be far worse in other countries.

Onze stichting heeft gekozen voor de hulp aan de Spaanse windhonden. Graag vertellen we u een kort verhaaltje over een van onze shelters, Galgos del Sur, en de dingen die zij de laatste maand hebben meegemaakt. Natuurlijk doen zij dit werk 12 maanden per jaar, de zwaarste maanden zijn die van het Spaanse jachtseizoen en vooral aan het einde daarvan. Het tij is aan het keren, maar het einde van hun werk is nog lang niet in zicht.

Our foundation has opted for the help of the Spanish greyhound and podenco. We would like to tell you a short story about one of our shelters, Galgos del Sur, and the things they have experienced during the last month. Of course they do this work 12 months a year, the worst months being those of the Spanish hunting season and especially at the end of it. Slowly awareness is growing in Spain too, but we aren’t even close to the end of our work yet.

De voorbije maand zijn er door deze shelter een moeder met 11 pups gered, 1 andere pup en een flink aantal volwassen galgo’s. Allemaal zijn ze gered uit een perrera (dodingsstation). En dit is dan slechts een druppel op de gloeiende plaat.

Last month in this shelter a mother with 11 puppies was rescued, 1 other puppy and quite a few adult galgos. They were all saved from a perrera (killingstation). But in fact this is only one drop in the ocean.

Dag en nacht zetten zij zich naast hun gewone job belangeloos en onvermoeibaar in voor de redding van zoveel mogelijk Spaanse windhonden, maar ook voor educatie in eigen land. En naast dit alles is zojuist de bouw van de nieuwe shelter gestart. Dit is hard nodig, want de huidige shelter is niet langer geschikt om de honden een veilig onderkomen te geven. Er is onvoldoende geld, maar ze hopen voldoende geld bij elkaar te kunnen krijgen om de bouw einde dit jaar af te kunnen ronden. De situatie is op het ogenblik dramatisch, want er zitten op het moment 70 honden in deze shelter. Gelukkig komen er binnenkort al weer enkele naar Nederland die hun adoptiegezin al hebben gevonden.

Day and night, in addition to their regular job, they dedicate themselves unselfishly and tirelessly to the rescue of as many Spanish greyhounds and podencos as possible, as well as education in their own country. And besides all this, the construction of the new shelter has just started. This is badly needed, because the current shelter is not much longer a possibility to give the dogs a safe home. There is not enough money, but they hope to get enough money together to complete the construction end of this year. The situation in the shelter is dramatic at the moment, because there are currently 70 dogs in this shelter. Fortunately, some will soon be coming to the Netherlands who have already found their adoptive family.

Wilt u hen helpen om de nieuwe shelter te realiseren zodat zij ook in de toekomst door kunnen gaan met het redden van honden? Of uw bijdrage groot of klein is maakt niet uit, alles helpt!

Stort u uw gift alstublieft op rekening NL94INGB0683866079 ten name van Greyhounds Rescue Holland met als omschrijving “shelter Galgos del Sur”. Dit laatste is van groot belang, want hierdoor maakt u het onze penningmeester eenvoudig direct te herkennen welke schenkingen en giften er voor deze shelter binnen zijn gekomen.

Would you like to help them realize the new shelter so that they can continue to save dogs in the future? Whether your contribution is big or small does not matter, everything helps!

Please deposit your donation on account NL94INGB0683866079 in the name of Greyhounds Rescue Holland with the description “shelter Galgos del Sur”. The latter is of great importance, because this makes it easy for our treasurer to immediately recognize which donations and gifts have been received for this shelter.